آزمایشگاه
آزمایشگاه شرکت کارتن سازی میهن  بر اساس ماموریت تدوین شده همواره به نقش خود در توسعه تفکر و بینش استفاده از محصول استاندارد در سطح جامعه ایمان داشته و می کوشد در این مسیر پیشتاز باشد.
آزمایشگاه شرکت متناسب با الزامات آزمایشهای مورد نیاز ، مجهز به بالاترین تجهیزات آزمایشگاهی بوده و به موازات انجام تستهای آزمایشگاهی فعالیت تحقیق و توسعه را نیز انجام می دهد.
تحویل محصول با برترین سطح کیفی مطابق با الزامات استاندارد به مشتریان از اصول کاری آزمایشگاه شرکت بوده که نیروهای پر توان این مجموعه سعی نموده اند نقش خود را به عنوان یک بخش پشتیبان ارایه نمایند.
آزمایشگاه شرکت براساس سیستم مدیریت تضمین کیفیت طراحی شده موظف است به بخش کنترل کیفیت با استفاده از کلیه امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته آزمایشگاهی ، وبا دقت ریزبینانه خدمات آزمایشگاهی کلیه فرآیند تولید کارتن را از مرحله ی ورود کاغذ به شرکت تا طی نمودن مراحل مختلف تولید ورق وچاپ ودر نهایت بسته بندی محصول نهایی را در سطح کیفی استانداردهای ملی و بین المللی و عاری از هرگونه عیب ارایه نماید .
خدمات و فعالیت آزمایشگاه شرکت از بدو ورود کاغذ ، مرکب ،چسب وسایر اقلام ورودی به شرکت ،شروع ومطابق دستورالعمل های تدوین شده  انجام و نتایج راگزارش مینماید بنعوان مثال درخصوص محموله های کاغذ وارد شده به انبار نمونه های کاغذ ارایه  شده توسط کنترل کیفیت ،تحت آزمایشاتی ماننداندازه گیریBURST ، ،COB   TENSILE ، RCT ، CMT وگرماژ قرار گرفته و در صورت انطباق با مشخصه های تعریف شده اجازه ی تخلیه  صادر می نماید .
همچنین آزمونها با دقت در کلیه مراحل تولید مطابق رویه ها مشخصه های مهم فرآیند های تولید مانند ویسکوزیته ، دمای ژلاسیون چسب وهچنین ECT ،FCT ، ویسکوزیته ی مرکب براساس دستور العمل ها در بازه های زمانی مشخص شده کنترل ، ثبت وگزارش میگردد گزارشات آن با بررسی چندین باره ثبت و بایگانی می گردد. تکنولوژی بالای تجهیزات آزمایشگاهی شرکت ،وکالیبراسیون دوره ای آنها این امکان را فراهم می سازد تا در بالاترین سطح کیفی و سرعت ، نتایج با کمترین ضریب خطا به دست آیند .
 ​​​​​​​